Đội ngũ bác sĩ

aclinic

Tiến sĩ dương thành công

Tốt nghiệp: Trường Đại học Soonchunhyang
Chuyên khoa: Phẫu thuật thẩm mỹ
Với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ
Tham gia hơn 2000 ca phẫu thuật thẩm mỹ

Làm đẹp cho bạn là hạnh phúc của tôi
aclinic

Tiến sĩ dương thành công

Tốt nghiệp: Trường Đại học Soonchunhyang
Chuyên khoa: Phẫu thuật thẩm mỹ
Với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ
Tham gia hơn 2000 ca phẫu thuật thẩm mỹ

Làm đẹp cho bạn là hạnh phúc của tôi
aclinic

Tiến sĩ dương thành công

Tốt nghiệp: Trường Đại học Soonchunhyang
Chuyên khoa: Phẫu thuật thẩm mỹ
Với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ
Tham gia hơn 2000 ca phẫu thuật thẩm mỹ

Làm đẹp cho bạn là hạnh phúc của tôi
aclinic

Tiến sĩ dương thành công

Tốt nghiệp: Trường Đại học Soonchunhyang
Chuyên khoa: Phẫu thuật thẩm mỹ
Với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ
Tham gia hơn 2000 ca phẫu thuật thẩm mỹ

Làm đẹp cho bạn là hạnh phúc của tôi
aclinic

Tiến sĩ dương thành công

Tốt nghiệp: Trường Đại học Soonchunhyang
Chuyên khoa: Phẫu thuật thẩm mỹ
Với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ
Tham gia hơn 2000 ca phẫu thuật thẩm mỹ

Làm đẹp cho bạn là hạnh phúc của tôi
aclinic

Tiến sĩ dương thành công

Tốt nghiệp: Trường Đại học Soonchunhyang
Chuyên khoa: Phẫu thuật thẩm mỹ
Với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ
Tham gia hơn 2000 ca phẫu thuật thẩm mỹ

Làm đẹp cho bạn là hạnh phúc của tôi
aclinic
aclinic
aclinic
aclinic
aclinic
aclinic